آشا سیر می گوید

 

به نام زیبای خدا

مقدمه:با ورود به هزاره سوم وایجاد تغییر و تحولات درجامعه امروزی وبا آمارهای موجود درصنایع پیشرفته جهان به راحتی میشود احساس کرد که بعدازخریدوفروش موادمخدر وفروش اسلحه ونیز صنعت نفت،اولین درآمدزادجهان صنعت گردشگری می باشد. صنعتی باپیچیدگی های خود درآمدزا پاک ونیز موتور محرکه ی رشد جامعه امروزی می باشد. باعنایت به ویژگیهای این صنعت وتوجه به اقلیم متنوع کشورمان ونیز بادارابودن ذخایر گردشگری منحصر به فرد درجنگلها ،مراتع،آب،خاک،معادن وجاندارن گوناگون دریا وصحرا،تاریخ وفرهنگ ومذهب ضمن بررسی ایجاد درآمد ونیز تحلیل بخشهای مختلف این صنعت وسیع پرداخته تابتوانیم گام کوچکی درایجاد عرضه این صنعت واستفاده بهینه ازاین پتانسیل برداریم.

 

اهداف گردشگری: مهمترین موضوعی که درکل تاریخ این صنعت برای صاحبان صنعت گردشگری حائزاهمیت بوده مبحث اقتصادی آن می باشد.اقتصادجهانی در دوران سرمایه داری شکل گرفت واین جریان در مرحله امپریالیستی تکامل سرمایه داری یعنی درپایان سده نوزدهم وآغاز سده بیستم شدت بیشتر یافت ودرسده بیستم این صنعت پررونق همیشه درتبادلات اقتصادی نقش مهمی را ایفا کرده است. جابجائی پول دراین صنعت به صورت مستقیم وغیرمستقیم می باشد وگردشگررامجاب می کند که بخش اعظمی ازپول موجودخودرادرسفروگردشگری خودهزینه وخرج نماید،گردشگرخارج از هزینه های اقامت وایاب ذهاب ونیز غذای خودبه تفریح وخریدمحصولات متنوع وپوشاک راجزءدغدغه های خود می داند.گردشگرمعمولا کنجکاو وبه دنبال هیجان یاحتی آرامش نیز می باشد که می بایست برای این احساسات خودهزینه کند.این صنعت پررونق اهداف دیگری راهم به دنبال دارد از آن جمله نزدیک کردن نگرش وبینش اقوام وقبایل وفرهنگها وبخصوص تاریخ یک مملکت آشنا کرده و فروش تاریخ و فرهنگ را نیز به همراه دارد ولی در مجموع مهمترین اهداف گردشگری را می توان اقتصادی ، فرهنگی ، تاریخی ، مذهبی و حتی اجتماعی دانست.
تحقق این اهداف چگونه است: در ارتباط با تحقق این اهداف در بخشهای نتیجه گیری و تشریح موقعیت کنونی توضیح داده میشود از کجا شروع شود . به اندازه نیاز در رابطه با نقاط ضعف و قوت این صنعت عرض شده است لذا برای شروع و رسیدن به اهداف مفید پس از داشتن مکان مناسب ، نیاز به نیروی کارآمد و کار آزموده می باشد . این نیروها می بایست دارای مدارک مورد نیاز این صنعت و سابقه و تجربه کافی را نیز دارا باشند بعد از تجهیزات کافی باید در ارتباط با اطلاع رسانی بازاریابی و شناخت بازارهای هدف و ایجاد بازارسازی مناسب همچنین در تبلیغات داشتن وب سایت مناسب حظوردر شبکه های اجتماعی نیز باید فعالیت کرد.
تشریح موقعیت کنونی : در وضعیت کنونی صنعت گردشگری نه تنها از عقب ماندگی ضربه نخورده ایم بلکه از عقب راندگی ناشی از کم فکری و بی فکری خود ضربه بزرگتر خورده ایم و آن وقت دنبال گناهکاریم کشور ما از حیث ذخایر گردشگری نفر هفتم جهان می باشد ولی 1 هزارم در آمد این صنعت در جهان به کشور ما تعلق میگیرد.
نیازها و انتظارات: در گردشگری فعلی تولید بسته های مناسب به جهت جذب گردشگر حرف اول را می زند البته که می بایست برای گردشگر ایجاد امنیت کرد و نیز با توجه به فرهنگ کشورش شرایطی را محیا کرد که انگیزش مورد نیاز را در کشور هدف ایجاد کرد ، در فرهنگ اسلامی خوردن مسکرات حرام است ولی دین مبین اسلام با درایت و غنای فرهنگی و دینی خود این موضوع را برای پیروان ادیان دیگر منع نکرده است پس چرا ما برای گردشگر خارجی محدودیت خوردن مشروبات را ایجاد کنیم که لطمه جذب مسافر را در پی داشته باشد پس توقع میرود که قوانین جاری را جهت گردشگر خارجی سهل و آسان گرفته تا مسافر خارجی با امنیت کامل بتواند در این کشور با سابقه چند هزار ساله با لذت گردش و تفریح نماید.
نتایج پیش بینی شده : نتایجی که در روان کردن مقررات گردشگری پیش بینی می شود چیزی جزجذب مسافر و نتیجتا رضایت وی را به همراه خواهد داشت . به کجا میرویم (پایه های امنیت ملی در صنعت توریسم ) توسعه سیاسی گسترده برای مشارکت مردم در گستردگی ورود گردشگر به کشور و وارد شدن اقشار مردم از کشورهای مختلف جهان شرایط توسعه سیاسی وسیعی برای ایران ایجاد می شود که این توسعه شرایط مساعدی را برای دیپلماتهای کشورمان جهت مذاکره با کشورهای هدف ایجاد میکند زیرا که مردم آن کشورها دارای ذهن مستعد و مناسبی را از ایران دارد و کمک زیادی در توسعه سیاسی ایجاد می نمایند . توسعه اقتصادی گسترده برای رفاه مردم همانطور که همه می دانیم از تحولات عمده ساختار اقتصاد جهانی از دهه 1980 به بعد جهانی شدن اقتصادهای ملی در اقتصاد بین المللی از طریق گسترش حجم تجارت کالاها و خدمات انتقال و قابلیت تجارت پول و سرمایه شبکه ارتباطات جهانی سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سهام و توریسم بین المللی است . به طور جدی این را می دانیم که اقتصاد جهانی تولید توریسم بین المللی وتوریستم بین المللی اقتصاد جهانی رابه حرکت در می آوردو ماحصل آن رفاه مردم وجامعه رادرپی دارد.
ارتباط بامردم وفرهیختگان جهان یکی ازویژگیهای صنعت توریستم ارتباط مردم ودانشمندان است.ارتباط فرهنگی کشورهادراین صنعت تولید فرهیختگان وافراد علاقه مند به علم کرده ودرمهاجردانشگاهی تاثیر بسزائی دارد توسعه علم وتکنولوژی نظامی طبیعی میباشد باورود دانش پژوهان وفرهیختگان وارتباط موثر باافراد دانشگاهی وهیات علمی ایران اولین کارخانه ای که به بهره برداری  می رسدتوسعه علم وتکنولوژی وبخصوص تکنولوژی نظامی می باشد. پایه های امنیت ملی براین 4اصل گفته شده استوار است ودرنتیجه گیری میتوان گفت زمانی که ملیتهای مختلف ازایران بازدید می کنند دیگر مبحث ایران هراسی مردود می باشد ودیگر قدرتهای توسعه یافته نمی توانند افکار عمومی را به جهت ضدیت کشورمان آماده کنندوقدرتی ندارندکه مردم جهان را به سوی عنادایران سوق دهندزیراکه این ملیتها ازاین کشور بازدید وبافرهنگ آداب رسوم ومردم ایران آشنائی کامل دارندوهیچ وقت مستعدایران هراسی نمی شود. حرف آخر:درفضای فعلی به سمت جهانی شدن فرهنگ میرویم ،فرهنگ نه تنها به ماکمک می کند که خودمان راتعریف کنیم بلکه درعین حال وسیله ای است که آدمی ازطریق آن شناخت خودرااززندگی ونگرش های مربوط به آن مبادله می کندوتداوم وتوسعه می بخشدامادرجهان متشکل از فرهنگ های گوناگون کدام الگوی معنایی راباید پذیرفت ودرآخر باجمع بندی مطالب فوق ودرایت بیشتر ونیز نرخ گذاری وایجاد تسهیلات وانگیزه های مختلف ومهمتر ازهمه به روزبودن رابطه مناسب باسیاستهای دولت جهت روان شدن کسب وکار به جلو حرکت کرده تا بتوانیم قدم جدی در این عرصه برداریم ، که بخشی از آن را با منبع در همین صفحه  به عرض می رسد طرح های موفق و ایده های موثر در گردشگری جهانی با رفرنس معتبر نخبگان ، گروه هدف در صنعت گردشگری متن از ضمیمه روزنامه اطلاعات مورخ بیست اردیبهشت سال  نود و پنج عربستان در پاسخ به محدودیت های مذهبی و اصول فرهنگی در جذب انبوه گردشگران خارجی ، به اتکای 4 میراث جهانی خود قصد دارد به جای گردشگری انبوه ، گردشگری نحبگان را در این کشور ترویج کند . به گزارش میراث فرهنگی ، در شرایطی که ایران با برخورداری از 19 اثر ثبتی در یونسکو و تنوع جاذبه های طبیعی ، نسبت به مواهب ملی و فرهنگی و طبیعی خود را به آسانی قربانی هدف های زودبازده صنعتی و مسکونی و تجاری می کند ، عربستان برای ((نخبگان خارجی))تور زندگی بدور از تمدن را در بیابان های لم یزرع خود راه اندازی کرده است.
کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی عربستان سعودی بر ایده ((گردشگری نخبگان)) به خانه های گلی و و زندگی بدور از تمدن و ارتباطات مدرن تمرکز می کند . در راستای توسعه گردشگری و درآمد حاصل از آن در این کشور ، عربستان که از مشکلات و محدودیت های متعددی در زمینه های صدور ویزاو سازماندهی تورهای گردشگری رنج می برد ، نخبگان را گروه هدف خود در بازارهای جهانی گردشگری قرار داده است . این کشور که نیاز به یک برنامه گردشگری هماهنگ با الزامات قانونی ، مذهبی و فرهنگی جاری در این کشور دارد، طی طرح ((گردشگری نخبگان)) از همه بازرگانان و تاجران و مقامات سیاسی و فرهنگی از سراسر جهان برای بازدید و زندگی در 4 سایت  تاریخی ثبت شده عربستان سعودی در یونسکو و زندگی در محیطی وحشی و بکر ، به دور از امکانات مدرن دعوت کرده است . تعریف و توصیف وضعیت فعلی و مقایسه با کشورهای مشابه این در حالی است که در ایران تا کنون چنین بازاری یا اصلا دیده نشده یا با وجود همه امکانات موجود ، کم رنگ بوده است . از یک سو نسبت به میراث فرهنگی و ثبت و نگهداری صحیح آنها در برابر تهاجم ساخت و سازها اهمال می شود و از سوی دیگر به میراث طبیعی به بهانه ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و بهره برداری صنعتی و تجاری و حتی منافع گردشگری بی توجهی می شود . به علاوه باوجود اظهارات مکرر برنامه ریزی مشخص و منسجمی برای توسعه گردشگری فرهنگی با هدف جذب  مخاطبان نخبه در کشور وجود ندارد . گزارش عرب نیوز حاکی از آن است که این برنامه در راستای جذب گردشگران خاصی از کشورهای خارجی و با توجه به محدودیت های مذهبی و فرهنگی در عربستان در برابر گردشگری انبوه تنظیم شده است که تقریبا هیچ برنامه و گروه هدف مشخصی را در جذب بازارهای گردشگری ندارد . اقامت در خانه های گلی و تهیه غذا با آتش و ابزارهای اولیه زندگی و به دور از هیایو و حتی امکانات زندگی مدرن و از همه مهمتر دسترسی به آب و هوای سالم و پاک از جمله امکانات این تورهای گردشگری است.
در این برنامه که طبق وعده قرار است به دور از روزمرگی های یکنواخت زندگی، در فضایی کاملا طبیعی و سالم تجربه شود ، مطلقا خبری از دسترسی به اینترنت ، توییتر و دیگر ابزارهای ارتباطی نخواهد بود بلکه تنها هوای سالم و آسمان صاف و بیابان و درختان و کوه ها هستند که در اختیار گردشگران قرار میگیرد . شاید مقایسه جالبی باشد در شرایطی که ایران شاهد اهمال در مواردی چون آشوراده و دریاچه ارومیه است ، در شرایطی که حتی تالاب ها و مناطق کوهستانی از ارتفاعات تهران گرفته تا جنگل های شمال درهجوم زباله و حضور بی رویه گردشگران لگد کوب می شوند، جنگل ها و مراتع مورد تاخت و تاز و تجاوز بخش های کشاورزی و دامداری از یک سو و ساخت و ساز انواع طرح های مسکن انبوه و طرح های صنعتی شده اند و حتی در وضعیتی که پارک های ملی هم از دستبرد ساخت و سازها در امان نمانده اند ، عربستان سعودی در کنار دیگر کشورهای عرب همسایه با اندک داشته های فرهنگی و نداشته ها و فقر طبیعی خود را محور و دستاویزی برای جذب گردشگر خارجی، آن هم نه هر گردشگری بلکه گردشگر نخبه و تحصیل کرده فرهنگی یا صاحبان کسب و کار قرارداده است . طراحان این ایده با تاکید بر این که دستاوردهای بزرگ با ایده های کوچک آغاز میشوند.
تمرکز خود را بر 4 اثر ثبت شده عربستان در فهرست میراث جهانی یونسکو معطوف کرده اند . 4 اثری که مجموع میراث این کشور در فهرست جهانی یونسکو است و شامل مدین صالح ، شهر تاریخی جده ، دیریه و ((هنرهای صخره ای)) است که سال گذشته در این فهرست جهانی جای گرفته است . در این برنامه تاکید شده است که گردشگری نخبگان با بهره گیری از این سایت ها که میراث زنده پادشاهی و تمدن کهن عربستان است ، در واقع یک معدن طلا برای گردشگری عربستان و جایگزینی برای درآمد نفت است.

چشم انداز جایگاه و تاثیرات توریسم

توریسم و ترانزیت در رونق و توسعه

اقتصادی

شاه کلید قفل های

توسعه سمنان

آژانس مسافرتی «آشاسیر»  فعال حوزه گردشگری

مساله توسعه و تحرک ا قتصادی به مثابه یک هدف کلی و جهت گیر یهای لازم در تحقق این هدف در جامعه ایران ده هه های متمادی کانون بحث و نظرورزی بوده است؛ مباحث گسترده ای درباره امکان و اولویت های جهت گیری سیاست های کلان و همین طور ظرافت های تحقق توسعه در توانمندی اقتصادی آحاد مردم وجود دارند که در این مجال نمیتوان به گستردگی به همه آنها پرداخت، اما میتوان به یکی از اصول مهم و نتایج حاصل از مجموعه این مباحث اشاره کرد که به ضرورت و اهمیت هم افزایی ظرفیت ها و حوزه های ا قتصادی خرد و کلان برای گشودن قفل های مسیر توسعه پایدار در کشور و از جمله استان سمنان بازمی گردد.

نقطه عزیمت در مرور روندن وسازی وتوسعه کشورمیتواند تحقق طیف وسیع و متنوعی از شاخص های خرد و کلان باشد؛ شاخص هایی که برخی از آنها در ثبت جدو ل های آماری سالیانه منعکس میشوند وبرخی دیگر، در کسب کار و معیشت مردم در شهرها و روستا و معطوف به تجربه زیسته آنها بهتر دیده م یشوند. وقتی با لحاظ این فکتب خواهیم مسیر توسعه و تحرکا قتصادی در استان سمنان را بررسی کنیم، ابتدا باید به داشت ههای مردم استان سمنان و از جمله به ظرفیت ها و پشتوانه هایاقلیمی و طبیعی این استان نگاه کنیم:

استان سمنان با توجه به همسایگی با استان تهران از موقعیت و شرایط خاص و ممتازی برای استفاده از دو موتور محرکه توریسم و همین طور ترانزیت در تحقق توسعه همه جانبه برخوردار است؛ دو موتور محرکه برای ورود سرمایه و شکل دهی به کانون های تحرک در کسب و کار آحاد مردم استان سمنان که اولا بهسازی و نوسازی مسیرهای ترانزیت و تردد جاده ای و ریلی را طلب می کند و در مورد توریسم می تواند چشم انداز کامل و بدون نقصی از توسعه منهای نفت و بازتوزیع هرچه عادلانه تر و متناسب درآمد بین مردم را امکان پذیر کند.

برای مطالعه متن کامل مقاله فوق به لینک زیر مراجعه نماید.

Call Now Button