0939 147 0167 - 88767090
عجایب هفت گانه طبییعت را بشناسیم

عجایب هفت گانه طبییعت را بشناسیم

معمولا همه ما با شنیدن نام عجایب هفتگانه به یاد آثار تاریخی مانند ویرانه های معابد و کاخ ها و بناهای با شکوه می افتیم  که در گوشه و کنار جهان وجود دارند. اما بد نیست بدانید که عجایب هفتگانه تنها سازه های کهن نیستند… نام عجایب هفتگانه که برای اولین بار در کتاب...