88767090 | 0939 147 0167
گردشگری غذایی

گردشگری غذایی

غذا زبان مشترک جهان غذا موجب پیوند صمیمی میان تاریخ و فرهنگ مردم جامعه میزبان با گردشگران می شود، گردشگری فرآیندی پیچیده از تصمیم گیری فرد تا عناصر تأثیرگذار بر آن از قبیل: شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع میزبان، شرایط منطقه ای و بسیاری از مؤلفه های دیگر...