گروه تورهای نوین برگزار کننده تورهای خارجی و داخلی در 30 استان کشور

نرخ هتلهای کیش
                                  580000      صبحانه بوفه_استقبال فرودگاهی دو تخته تایید رزرو با 02188511920
685000 صبحانه بوفه - استقبال فرودگاهي دو تخته جزيره تایید رزرو با 02188511920
725000 صبحانه بوفه - استقبال فرودگاهي دو تخته دريا تایید رزرو با 02188511920
در حال حاضربه دلیل شیوع کرونا فعالیت هتل متوقف می باشد
این هتل دیگر قابل رزرو نمیباشد و فعالیتی ندارد. دو تخته تایید رزرو با 02188511920
765000 صبحانه بوفه - استقبال فرودگاهي دوتخته ويژه تایید رزرو با 02188511920
1050000 صبحانه بوفه - استقبال فرودگاهي سوئيت 1 خوابه تایید رزرو با 02188511920
705000 استقبال فرودگاهي - صبحانه بوفه - اينترنت - سرويس رفت و برگشت به بازارها ومراکزخريد دو تخته تایید رزرو با 02188511920
610000 صبحانه بوفه. استقبال فرودگاهی دو تخته تایید رزرو با 02188511920
630000 صبحانه بوفه. استقبال فرودگاهی سوئيت يک خوابه دو تخته تایید رزرو با 02188511920
780000 ترانسفر رفت وبرگشت فرودگاهي - صبحانه بوفه - گشت جزيره وبازديدازمراکزخريد دو تخته تایید رزرو با 02188511920
1120000 صبحانه بوفه - ناهار بوفه رايگان - سالن بدنسازي رايگان - زمين تنيس - قايقراني در درياچه هتل - 50%تخفيف پارک دلفينها(ازنرخ مندرج دربليط) - استقبال فرودگاهي دوتخته ویلایی تایید رزرو با 02188511920
970000 ترانسفر - صبحانه سوئيت ساحلي دو تخته تایید رزرو با 02188511920
875000 صبحانه و ناهار بوفه - سرو ميوه در عصر - ترانسفر فرودگاهي - استخر و سونا دو تخته جزيره تایید رزرو با 02188511920
885000 صبحانه و ناهار بوفه - سرو ميوه در عصر - ترانسفر فرودگاهي - استخر و سونا دو تخته دريا تایید رزرو با 02188511920
1390000 صبحانه و ناهار بوفه - سالن بدنسازي - قايقراني در درياچه هتل - 50% تخفيف پارک دلفين ها - زمين تنيس - استخرروبازآقايان - استقبال فرودگاهي دو تخته دريا تایید رزرو با 02188511920
1110000 ترانسفر - صبحانه دو تخته جزيره تایید رزرو با 02188511920
1070000 صبحانه و ناهار بوفه - سرو ميوه در عصر - ترانسفر فرودگاهي - استخر و سونا سوئيت عروس داماد تایید رزرو با 02188511920
1220000 ترانسفر - صبحانه دو تخته دريا تایید رزرو با 02188511920


هتل قیمت تور برای هر نفر خدمات رایگان نوع اتاق وضعيت
560000 صبحانه بوفه_استقبال فرودگاهی دو تخته تایید رزرو با 02188511920
720000 صبحانه بوفه - استقبال فرودگاهي دو تخته دريا تایید رزرو با 02188511920
در حال حاضربه دلیل شیوع کرونا فعالیت هتل متوقف می باشد این هتل قابل رزرو نیست و فعالیتی ندارد دو تخته تایید رزرو با 02188511920
685000 صبحانه بوفه - استقبال فرودگاهي دوتخته ويژه تایید رزرو با 02188511920
در حال حاضربه دلیل شیوع کرونا فعالیت هتل متوقف می باشد این هتل قابل رزرو نمیباشد و فعالیتی ندارد 2 تخته تایید رزرو با 02188511920
710000 استقبال فرودگاهي - صبحانه بوفه - اينترنت - سرويس رفت و برگشت به بازارها ومراکزخريد دو تخته تایید رزرو با 02188511920
610000 بوفه - استقبال فرودگاهي سوئيت 1 خوابه تایید رزرو با 02188511920
610000 صبحانه بوفه_استقبال فرودگاهی دو تخته تایید رزرو با 02188511920
630000 صبحانه بوفه_استقبال فرودگاهی سوئيت يک خوابه دو تخته تایید رزرو با 02188511920
780000 ترانسفر رفت وبرگشت فرودگاهي - صبحانه بوفه - گشت جزيره وبازديدازمراکزخريد دو تخته تایید رزرو با 02188511920
1120000 صبحانه بوفه - ناهار بوفه رايگان - سالن بدنسازي رايگان - زمين تنيس - قايقراني در درياچه هتل - 50%تخفيف پارک دلفينها(ازنرخ مندرج دربليط) - استقبال فرودگاهي دوتخته تایید رزرو با 02188511920
970000 ترانسفر - صبحانه سوئيت ساحلي دو تخته تایید رزرو با 02188511920
875000 صبحانه و ناهار بوفه - سرو ميوه در عصر - ترانسفر فرودگاهي - استخر و سونا دو تخته جزيره تایید رزرو با 02188511920
890000 صبحانه و ناهار بوفه - سرو ميوه در عصر - ترانسفر فرودگاهي - استخر و سونا دو تخته دريا تایید رزرو با 02188511920
1190000 صبحانه و ناهار بوفه - سالن بدنسازي - قايقراني در درياچه هتل - 50% تخفيف پارک دلفين ها - زمين تنيس - استخرروبازآقايان - استقبال فرودگاهي دو تخته باغ تایید رزرو با 02188511920
1110000 ترانسفر - صبحانه دو تخته جزيره تایید رزرو با 02188511920
1070000 صبحانه و ناهار بوفه - سرو ميوه در عصر - ترانسفر فرودگاهي - استخر و سونا سوئيت عروس داماد تایید رزرو با 02188511920
1370000 صبحانه و ناهار بوفه - سالن بدنسازي - قايقراني در درياچه هتل - 50% تخفيف پارک دلفين ها - زمين تنيس - استخرروبازآقايان - استقبال فرودگاهي دو تخته دريا تایید رزرو با 02188511920
1220000 ترانسفر - صبحانه دو تخته دريا تایید رزرو با 02188511920
درحال حاضربه دلیل شیوع کرونا فعالیت هتل متوقف می باشد استقبال فرودگاهي - صبحانه بوفه - ناهار دوتخته پارک تایید رزرو با 02188511920
درحال حاضر به دلیل شیوع کرونا فعالیت هتل متوقف می باشد استقبال فرودگاهي - صبحانه بوفه - ناهار دوتخته دريا تایید رزرو با 02188511920
در حال حاضربه دلیل شیوع کرونا فعالیت هتل متوقف می باشد استقبال فرودگاهي - صبحانه بوفه - ناهار سوئيت يک خوابه تایید رزرو با 02188511920